Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti

pro zákazníky, dodavatele, marketing a návštěvníky webových stránek

Ve společnosti WMS s.r.o. se sídlem Moskevská 14, Most, IČO: 48289957, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 9452 (dále též jen „Společnost“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Společnost si Vás tímto dokumentem dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“)

Pověřenec PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO) – Společnost WMS s.r.o. jmenovala svého Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož úlohou je dbát na dodržování bezpečnosti a ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy. V případě dotazů či požadavků můžete našeho pověřence kontaktovat na e-mailové adrese: poverenec@ceznet.cz nebo na níže uvedené adrese společnosti. Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:

 • našich zákazníků a uživatelů služeb,
 • našich uživatelů webové a nativní aplikace internetové televize (dále jen „Uživatelé Aplikací“),zástupců těchto zákazníků či kontaktních osob zákazníků (uživatelů),
 • zájemců o naše služby či zboží,
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení,
 • návštěvníků našich webových stránek.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost (identifikační údaje Společnosti viz výše).
Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:

poštovní adresa:           WMS s.r.o. Moskevská 14, Most 434 01
e-mail:                         info@wms.cz
datová schránka:         dnnb4ys
telefon:                         + 420 476 107 315


II. Osobní údaje, které zpracováváme

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:
a) identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa instalace, státní příslušnost, místo a stát narození, sídlo podnikání, IČO, rodné číslo, vlastnoruční podpis a elektronický podpis;
b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
c) elektronické údaje: IP adresa, MAC adresa, cookies, autentizační certifikáty a certifikáty elektronického podpisu, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách;
d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem a platebním portálem: číslo zákaznického účtu, fakturační údaje, provozní, autorizační a lokalizační údaje;
e) další osobní údaje spojené s užíváním Webového a nativního aplikační prostředí Uživatelů Aplikace: uživatelské údaje
f) ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;
g) osobní údaje ve zvukovém záznamu – audio záznamy;
h) osobní údaje v obrazovém záznamu – kamerové záznamy, fotografie, videa.
Vaše osobní údaje mohou být námi zpracovávány manuálně i automatizovaně, nicméně při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.
V případě zpracování osobních údajů při realizace platby za objednané služby dle podmínek VOP skrze využívání platební brány společností GoPay přistupujeme jako Správci osobních údajů jen k nejnutnějšímu rozsahu platebních údajů většinu zpracovávaných platebních informací má k dispozici striktně příslušná platební brána GoPay (viz přiložený odkaz GoPay - Pravidla ochrany soukromí) a příslušná bankovní instituce.


III. Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Právním titulem pro naše zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu Nařízení GDPR může být:

A. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR); Váš souhlas sbíráme jen ve specifických případech, kdy předmětné zpracování osobních údajů není realizováno na základě jiného právního titulu. V těchto případech jste vždy informováni, za jakým konkrétním účelem, po jak dlouhou dobu atd. bude váš souhlas sbírán a evidován, přičemž udělení vašeho souhlasu s daným zpracováním osobních údajů je dobrovolné a můžete jej kdykoliv odvolat, a to ať již postupem definovaným pro daný konkrétní případ zpracování osobních údajů nebo obecně prostřednictvím požadavku na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese poverenec@ceznet.cz.

B. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR);
V rámci tohoto zpracování osobních údajů jste vy nebo váš zástupce smluvní stranou připravované nebo uzavírané smlouvy, tedy máte k dispozici obsah dané smlouvy a současně i informace související se zpracováním osobních údajů. Případně, pokud je smlouva uzavírána např. elektronicky prostřednictvím konkrétních webových stránek nebo webové aplikace, jsou informace ke zpracování osobních údajů pro tento konkrétní účel vždy uvedeny přímo na dané webové stránce či v aplikaci.

C. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR); Na naši společnost dopadá mnoho zákonných povinností z českých i evropských právních předpisů. Pro větší přehlednost a vaší lepší informovanost v přehledu konkrétních účelů přiloženém níže uvádíme základní právní předpisy, které jsou určující pro oblasti zpracování osobních údajů založené na splnění právní povinnosti.

D. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) Nařízení GDPR); Na základě tohoto právního titulu běžně nezpracováváme vaše osobní údaje. K danému zpracování osobních údajů by tak mohlo dojít pouze za zcela mimořádných okolností, o kterých byste byli námi informováni, včetně sdělení bližších informací ohledně případného takovéhoto zpracování vašich osobních údajů.

E. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR); Na základě tohoto právního titulu běžně nezpracováváme vaše osobní údaje. K danému zpracování osobních údajů by tak mohlo dojít pouze za zcela mimořádných okolností, o kterých byste byli námi informováni včetně sdělení bližších informací ohledně případného takovéhoto zpracování vašich osobních údajů.

F. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Přehled konkrétních účelů, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce. Právní tituly s označením A–F jsou definovány výše.
Přehled konkrétních účelů, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce:


Účel zpracování OÚ
Právní titul Retenční lhůta Právní předpisy
Marketing a reklama A – Souhlas
B – Smlouvy
F – oprávněný zájem správce
Po dobu trvání souhlasu,
Do vznesení námitky ze strany zákazníka,
Po dobru trvání smlouvy,
6 měsíců po ukončení marketingové akce
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
Zpracování provozních a lokalizačních údajů při zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací C – Právní povinnost 6 měsíců zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Personální a mzdová agenda B – Smlouvy
C – Právní povinnost
Po dobu zákonných lhůt vyplývajících z legislativy, dále nejdéle po 45 let od ukončení pracovního poměru zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
zákon č. 187/2006 Sb., o zdravotním pojištění
zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon č. 48/1997 Sb., p veřejném pojištění
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a stání politiku zaměstnanosti
zákon č. 595/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Poskytování a vyúčtování objednaných služeb a zboží
Zajištění platebního portálu
B – Smlouvy
C – Právní povinnost

F – oprávněný zájem správce
Až 4 roky po ukončení smluvního vztahu,

Údaje o vyúčtování, fakturační a platebních údajů po dobu zákonných lhůt vyplývajících z legislativy
V případě zajištění platebního portálu je doba uchování prodloužena na dobu 10 let.
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákona o platebním styku
Kontakt se zákazníkem a servisní zásahy u zákazníka B – Smlouvy
F – oprávněný zájem správce
Až 4 roky po ukončení smluvního vztahu zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Pořizování kamerového záznamu v prostorách správce za účelem ochrany jeho majetku a zabezpečení přístupu do jeho objektu F – oprávněný zájem správce Do 7 dnů od pořízení záznamů  
Smluvní dokumentace – jiné než se zákazníky B – Smlouvy
C – Právní povinnost
Až 4 roky po ukončení smluvního vztahu,
po dobu zákonných lhůt vyplývajících z legislativy
zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyjadřovací portál poskytování sdělení o existenci sítí, dokumentace pro projektanty, Územně analytické podklady pro státní správu C – Právní povinnost
B – Smlouvy
Až 4 roky zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Nahrávání a zpětné zpracování hovorů – telefonické hovory se zákazníky jsou monitorovány a zaznamenávány za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, zaznamenání vůle volajícího a zvyšování kvality poskytovaných služeb F – Oprávněný zájem správce 6 měsíců  
Cookies
 • Technické cookies
 • Netechnické cookies
Preferenční cookies
Marketingové cookies
Statistické cookies
V případě zpracování technických cookies
C -
F – Oprávněný zájem správce
A - Souhlas správce
Po dobu trvání relace
Po dobu udělení souhlasu a dále dle zásady o zpracování cookies
  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Webové aplikační prostředí F – Oprávněný zájem správce Po dobu užívání Webového aplikační prostředí    
Zpracování účetních podkladů C – Právní povinnost   zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Realizace informační a kybernetické bezpečnosti     zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Prodej zboží B – Smlouvy
C – Právní povinnost
Až 11 let zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Prodej služeb, materiálu a majetku B – Smlouvy
C – Právní povinnost
Až 11 let od ukončení smlouvy zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů
Oblast BOZP, PO a OŹP C – Právní povinnost Až 45 let od vzniku pracovního úrazu zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce zákon 262/2006 Sb., zákoník práce zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
Ochrana a zpracování osobních údajů      
Nábor zaměstnanců A – Souhlas
B – Smlouvy
F – oprávněný zájem správce
   

 


IV. Zdroje osobních údajů

Naše společnost získává vaše osobní údaje přímo od vás, v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají. V těchto případech vás informujeme o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro realizaci konkrétní služby nebo obchodní spolupráce, a kdy je naopak dobrovolné, avšak sloužící k usnadnění vzájemné komunikace a zefektivnění spolupráce mezi vámi a naší společností.

Dále můžeme vaše osobní údaje získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí atd.). Případně ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.
Naše společnost z důvodu zajištění ochrany majetku, zdraví osob a bezpečnosti poskytovaných služeb disponuje kamerovými systémy, které jsou umístěny v provozovně/na budovách ve vlastnictví či správě naší společnosti. O užití kamerových systémů jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí umístěných na dotčených objektech. Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.


V. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům,  anebo smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů (, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo jiného právního aktu) nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů (, a to na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců nebo jiného právního aktu) , nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů..
Naplnění našich požadavků na zpracování předaných osobních údajů ověřujeme u dotčených smluvních zpracovatelů před uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů (či jiného právního aktu), během jejího trvání, a i po jejím skončení (zejména co do výmazu předaných osobních údajů apod.). 
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

Naše společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých smluvních zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), nastaveny stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů. Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.

Zpracovatelé osobních údajů:

Audit a poradenství
Statutární audit, notářské a právní služby, konzultační a poradenské služby, služby znalce apod. IT služby a dodavatelé softwarů Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek, systémů pro elektronickou realizaci valných hromad, správu a fungování elektromobility apod. Marketing a komunikace Zajištění komunikace s veřejností, včetně realizace reklamních akcí, komunikačních materiálů a marketingových výzkumů.

Servisy, montáže, služby
Služby spojené s instalací telekomunikačních služeb

Poštovní a kurýrní služby 
Poštovní služby včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek, kurýrní přeprava zásilek.

Právní služby a poradenství
Poskytování právních služeb a poradenství. Zplnomocněný subjekt Vystupování a právní jednání jménem zmocnitele (v tomto případě ČEZ, a. s.) na základě plné moci či smlouvy.

Obchodní aktivity
Komunikace s klienty, poskytování obchodních nabídek.

Příjemci osobních údajů

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.
Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány.
Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Česká národní banka;
 • Česká správa sociálního zabezpečení;
 • Český telekomunikační úřad;
 • Národní bezpečnostní úřad;
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost;
 • Společnosti poskytující služby pojištění a řešení škodních událostí;
 • Státní úřad inspekce práce;
 • Státní úřad bezpečnosti práce;
 • Orgány činné v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství a Policie ČR);
 • Poskytovatelé pracovně-lékařských služeb;
 • Úřad práce České republiky;
 • Zdravotní pojišťovny.

VI. Cookies a další zpracování v digitálním Prostředí. Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat., potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie lišty", která se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies.

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby.

Podrobné informace k souborům cookie jsou vám k dispozici v
Nastavení cookies


VII.  Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním a Vaše Práva k zajištění ochrany osobních údajů

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky. Veškerá svá níže uvedená práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti: WMS s.r.o., Moskevská 14, Most 434 01, e-mailem na adresu: info@wms.cz, případně na adresu našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů emailem na adresu: poverenec@ceznet.cz.Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 

V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Jedná se o následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Jestliže nás požádáte, obdržíte od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v kladném případě i:

 • kopii vašich osobních údajů, které máme,
 • informace o:
  • účelech, pro které je zpracováváme,
  • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • příjemcích, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době zpracování (uchovávání) vašich osobních údajů,
  • o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás,
  • skutečnosti, že zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.,
  • o vhodných zárukách, pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU (což ale neděláme).

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Máte právo upozornit nás na nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje. V takovém případě je samozřejmě opravíme. Po dobu, než ověříme přesnost vašich údajů, omezíme jejich zpracování (viz bod 4. níže). S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Dokud nebude ověřeno, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, jejich zpracování omezíme, ledaže by takové zpracování bylo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se ukáže, že důvody pro zpracování vašich osobních údajů nemáme, vaše osobní údaje vymažeme, ledaže budete požadovat jejich uchování.
Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu přímého marketingu, a my používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme.

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje u nás budou uloženy a my s nimi nebudeme jinak nakládat, ledaže nám k tomu dáte souhlas nebo je to nezbytné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
K omezení zpracování osobních údajů jsme povinni přistoupit, pokud:

 • Pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • Vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
 • My již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.

5. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (tj. pomocí výpočetní techniky) na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a požádáte nás o to, předáme vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete chtít, předáme tyto údaje přímo jinému správci, kterého určíte, je-li to technicky proveditelné.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

8. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo.
Společnost neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení nebo jiný právní předpis, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a podat u něj stížnost.

10. Právo omezit nebo zrušit marketingová sdělení

Pokud jste nám udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:
– přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,
– pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte,
– můžete nám také na naší pobočce nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.
Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli servisu, reklamacím a poskytování služeb, které jste si objednali.


VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.
Anežka Špačková
E-mail: poverenec@ceznet.cz


Slovník pojmů a zkratek

Cookies
Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Dozorový úřad
Úřad v ČR zřízen jako Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ") zákonem o zpracování osobních údajů. Jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.

Nařízení GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj (dále jen „OÚ")
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Osoba jmenovaná pro ČEZNET s.r.o. podle čl. 37 Nařízení GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále též jako „DPO") má samostatnou odpovědnost za vymezenou oblast ochrany osobních údajů pro ČEZNET s.r.o. a je partnerem pro jednání s ÚOOÚ a subjekty údajů. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je zejména chránit zájmy subjektů údajů

Příjemce
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemce disponuje zákonnou, smluvní či jinou pravomocí zpracovávat osobní údaje. Jedná se o jiné správce či zpracovatele například o daňové, správní či regulační orgány. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Správce osobních údajů
Právnická osoba (společnost ČEZNET s.r.o.), která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele
Subjekt údajů (dále jen „SÚ")
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.

Test přiměřenosti
Posouzení žádosti subjektu údajů Správcem, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Za zjevně nedůvodné mohou být považovány žádosti např. v případě, že na první pohled zcela postrádají odůvodnění (v případě, kdy je odůvodnění nezbytné) a nelze ani výkladem posoudit, o co se subjektu údajů jedná (příkladem může být námitka proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud SÚ v žádosti neuvede informace o své situaci, které umožní Správci posoudit, zda převažuje oprávněný zájem nad zájmem subjektu údajů). Za zjevně nepřiměřenou mohou být žádosti považovány zejména tehdy, pokud se bezdůvodně opakují nebo je jich velký počet. Toto nelze paušalizovat, vždy je třeba posuzovat v kontextu daného případu. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce a odůvodňuje ji ve sdělení, kterým subjekt údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů informuje o odmítnutí žádosti. Toto odůvodnění musí Správce zdokumentovat a uložit pro případnou kontrolu Dozorového úřadu

ZZOÚ
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel osobních údajů
Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje)
Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

9. Kontaktujte nás
Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím prostřednictvím mailové adresy poverenec@ceznet.cz. Nebo nám pište na adresu Společnosti. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím mailové adresy poverenec@ceznet.cz. Nebo nám pište na adresu WMS s.r.o. se sídlem Moskevská 14, Most 434 01, nebo prostřednictvím datové schránky ID: dnnb4ys

10. Účinnost
Tento dokument je účinný dnem zveřejnění. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 19. 6. 2024

 

Android TV Apple TV iOS Samsung TV LG TV Android Web Windows